• Ви знаходитесь тут:

  • головна
  • Правоосвітня та правовиховна робота

/Files/images/Структура правоосвітньо та правовиховної роб Іршиківського НВК.jpg I. РОБОТА ЗАКЛАДУ З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ, РОЗКРИТТЯ ЗАСОБІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ускладнення економічних і політичних процесів, соціальних відносин, розширення комунікативних зв'язків між людьми, зростання відповідальності особистості за власну долю зумовлюють зростання ролі правової освіти і правового виховання населення. Така ситуація в суспільстві не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрішньо сімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів — все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють. Зростає дитяча злочинність.

"Право є мистецтво добра і справедливості, воно створене для користі людства", - помітили наші предки, підкресливши тим самим глибоку функціональну значущість вивчення юридичних правил поведінки, покликаних забезпечити стабільне і щасливе суспільство

Необхідність організації правового виховання учнівської молоді зумовлена розбудовою Української держави, існування якої немислиме без відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивною трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової неграмотності

Висока правова культура є одним із аспектів усебічного розвитку особистості. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Правова освіта і правове виховання передбачає створення системи навчання і виховання, направленої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості. Нарізним стрижнем цієї культури є правосвідомість особистості, яка включає отримання системних наукових знань про право, правопорядок і його охорону та виховання емоційно-оціночного ставлення до права і правопорядку.

Мета правової освіти та правового виховання - створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

Завдання правової освіти та правового виховання:

- сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини;

- надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;

- створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

Основні принципи правової освіти і виховання:

а) зв'язок із практичною діяльністю: передбачає пріоритетність зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення і діяти у правовому полі;

б) зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, виховання потреби вчитися громадськості протягом усього життя;

в) демократичність: означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв'язок школи з іншими соціальними угрупуваннями (сім'єю, дитячими і молодіжними організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.);

г) плюралізм: означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної різноманітності; виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу.

Правове виховання в Іршиківському НВК здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, шкільної програми правової освіти та річного плану роботи школи (Додаток №1). Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу «Я у світі», «Основи здоров`я», на годинах спілкування.

На основі цих документів у НВК були видані накази з правовиховної роботи. (Таблиця 1)

Таблиця 1

№ з/п № наказу Дата видачі наказу Зміст наказу
1. 82 12.06.2017 Про підсумки обліку дітей та підлітків шкільного віку та стан охоплення їх навчанням за ІІ семестр станом на 01.06.2017 р.
2. 86 14.06.2017 Про заходи щодо зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері
96 23.06.2017 Про заходи з підготовки та відзначення Дня Конституції України
3. 98 14.06.2017 Про відзначення 26-ї річниці незалежності України
4. 107 28.08.2017 Про створення координаційної ради з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх
5. 110 28.08.2017 Про відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу
6. 126 31.08.2017 Про чергування у НВК
7. 130 03.09.2017 Про створення комісії для проведення громадського огляду житлово-побутових умов проживання дітей пільгових категорій.
8. 163 13.11.2017 Про проведення місячника присвяченого Дню Збройних Сил України
9. 165 13.11.2017 Про проведення Всеукраїнського тижня права
10. 171 27.11.2017 Про організацію та проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»
11. 187 27.12.2017 Про результати перевірки стану відвідування учнями навчальних занять за І семестр 2017 – 2018 н. р.
12. 7 01.02.2018 Про посилення контролю роботи з попередження правопорушень
13. 8 02.02.2018 Про організацію роботи щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв серед дітей
14. 35 27.03.2018 Про роботу класних керівників 6 та 7класів щодо попередження правопорушень та девіантної поведінки серед учнів
15. .06.2018 Про стан і заходи щодо попередження правопорушень, злочинності серед учнів школи за І та ІІ квартали 2018 року

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив НВК виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Загальноосвітній заклад загальної середньої освіти виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.

5. НВК а прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

6. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

7. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

ІІ. ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

У НВК сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень

1. Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів середнього і старшого шкільного віку.

2. Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку. Побудована на принципах вивчення та врахування особистості дитини, проектування та забезпечення її розвитку, самоорганізації та самовиховання.

3. Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту загальноосвітнього навчального закладу, Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, з метою профілактики правопорушень серед учнів та створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, протягом І семестру 2017/2018 навчального року проводилась певна робота.

Наказом по НВК (№107 від 28.08.2017р) створено координаційну раду з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх та затверджено план заходів з профілактики правопорушень, злочинності серед неповнолітніх, дитячої бездоглядності та безпритульності по попередженню жорстокості та насильства, профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління серед неповнолітніх та молоді в Іршиківському НВК на 2017/2018 навчальний рік. Згідно плану класними керівниками проводиться робота по виявленню сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, вивчення умов проживання неповнолітніх у таких сім’ях.

В школі проводяться Дні правових знань, до яких залучаються спеціалісти правоохоронних органів. З 04 по 10 грудня 2017 року був проведений Всеукраїнський тиждень права (Наказ №165 від 13.11.2017 року «Про проведення Всеукраїнського тижня права»)

Організовується робота класних керівників з батьками. 20.12.2017 року проведені загальношкільні батьківські збори, на яких розглянуто питання «Відповідальність батьків за створення належних умов для навчання та виховання учнів. Роль сім’ї і школи у формуванні і підтримці мотивації учнів до навчання», де розглянуті питання відвідування учнями школи, кримінальна та адміністративна відповідальність батьків при неналежних умовах навчання та виховання дитини і ін. У планах виховної роботи класними керівниками запланована та проводиться індивідуальна робота з батьками щодо попередження правопорушень їхніми дітьми.

В дитячих колективах обговорюються випадки жорстокості, насильства серед неповнолітніх з метою недопущення скоєння правопорушень. З 25 листопада по 10 грудня 2017 року учні школи взяли участь в акції «16 днів проти насильства», в рамках якої пройшли виховні бесіди, анкетування, перегляд презентацій.

Питання профілактики правопорушень серед неповнолітніх знаходиться на постійному контролі адміністрації школи, розглядалось на засіданні шкільного м/о класних керівників, нараді при директорові, засіданні ради школи , класних батьківських зборах.

Однією з головних функцій у роботі координаційної ради з профілактики правопорушень НВК є соціально-профілактична, зміст якої полягає у створенні системи заходів з метою запобігання девіантній та делінквентній поведінці учнів, наданні соціально-правової допомоги сім’ям і дітям, які відносяться до групи соціального ризику. В Положенні про психологічну службу системи освіти України зазначається, що одним із напрямків діяльності психологічної служби виступає "превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх". Профілактика правопорушень і злочинності в учнівському середовищі здійснюється у декількох напрямках. Як правило, кожний спеціаліст обирає найоптимальніші та характерні для свого навчального закладу напрямки, форми проведення профілактичної роботи. Серед них можна виокремити правове виховання і освіту серед учнів, батьків, вчителів, консультативну допомогу із залученням кваліфікованих спеціалістів з конкретного питання. Правове виховання сприяє формуванню в учнів свідомого ставлення до своїх прав, обов’язків, відповідальності, законослухняності, поваги до законів України, підвищення рівня правової культури, вміння долати хибні уявлення щодо правопорушень і злочинності.

З метою профілактики правопорушень у НВК було проведено зустріч учнів підліткового віку із представником правоохоронних органів Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, дільничним офіцером поліції Ковтуном В.М., проведено бесіди заступником директора НВК Клименко Л.М. та практичним психологом Бондарчук Н.М.

Потягом І семестру виявлено та складено банк даних учнів, схильних до правопорушень. За попередніми заявами класних керівників 6 класу Якотюк Н.М. та 7 класу Грегорчук Н.О. та повторним відвідуванням сімей комісією у складі сільського голови Огородніка П.С., громадського інспектора Клименко Л.М., практичного психолога Бондарчук Н.М. та класних керівників 6 і 7 класів, бесіда із батьками, 2 учні – Раковський Андрій (6 клас) та Писарчук Максим (7 клас) були поставлені на внутрішкільний облік (Протокол комісії з профілактики правопорушень №2 від 03.10.2017 р.). З даними учнями постійно проводиться робота класних керівників, практичного психолога, громадського інспектора. Проведена робота має свої наслідки. Поведінка даних учнів покращилася, батьки краще співпрацюють із школою.

ІІІ. СТАН ПРАВООСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ: КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ БЕСІД, ЛЕКЦІЙ, ДИСПУТІВ, ЗУСТРІЧЕЙ З ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

У закладі постійно проводяться різноманітні бесіди, лекції, диспути на правову тематику та зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

У 2017-2018 н.р. у НВК відбулися наступні заходи з правоосвітньої та правовиховної роботи:

1. Тиждень правових знань (Додаток №2, 04-08.12.2017)

2. Акція «16 днів проти насильства» , 25.11.2017-10.12.2017 (Додаток № 3)

3. Заняття з елементами тренінгу "Протидія торгівлі людьми" (У рамках Всеукраїнського проекту «Посилення боротьби з торгівлею людьми та кіберзлочинністю в Україні, практичний психолог Бондарчук Н.М., педагог-організатор Жулінська Н.В., заступник директора з НВР Клименко Л.М, 31.10.2017) (Додаток №4 )

4. Відвідування сімей учнів, схильних до правопорушень, та бесіди з їх батьками (02.10.2017, 30.01.2018, Заступник директора з НВР Клименко Л.М.., практичний психолог Бондарчук Н.М., сільський голова Огороднік П.С., соціальний працівник Лисенко Н.І., класні керівники 6, 7 та 8 класів).

5. Правовий лекторій для батьків «Відповідальність батьків при створенні неналежних умов для навчання, виховання та розвитку їх дітей» (на батьківських зборах, заступник директора з НВР Клименко Л.М., грудень 2017)

6. Зустріч із соціальним працівником по Іршиківській с.р. Лисенко Н.І. (бесіда з учнями 7-9 класів, 23.03.2018) (Додаток №5)

7. Виховні заходи класних керівників 1-11 класів

7.1. Година спілкування «Сильним бути ладно, але складно» (Харчук Н.С., 1 клас, 28.03.2018)

7.2. Година спілкування «Дитяча праця і права дитини» (Шаповал Г.В. 3 клас планується 17.04.2018)

7.3. Година спілкування «Чуйність та байдужість» (Денисюк В.Д., 4 клас, планується 11.04.2018)

7.4. Година спілкування «Твоя правова культура» (Бабичук О.Д., 5 клас. 22.02.2018)

7.5. Виховна година «Закон один для всіх» (Чернік Г.Ю., 6 клас, 13.12.2017)

7.6. Бесіда «Немає прав без обов’язків» (Грегорчук Н.О., 7 клас, 13.12.2017)

7.7. Година спілкування «Прояви булінгу. Як з цим боротися?» (Любчак Н.І., 8 клас, 28.03.2018)

7.8. Бесіда «Права, обовязки, правила. Як вони співіснують?» (Харчук В.В., 9 клас, 11.10.2017)

7.9. Бесіда «Виховуємо повагу до символів нашої Батьківщини» (Якотюк М.П., 10 клас, 20.09.2017)

7.10. Бесіда до Міжнародного дня боротьби проти насилля. (Якотюк Н.В., 11 клас, 19.10.2017)

7.11. Виховна година «Особисті потреби та вимоги суспільства» (Якотюк Н.В., 11 клас, 29.11.2017)

Серед найцікавіших заходів на правову тематику з досвіду роботи НВК можна назвати наступні:

1. Брейн-ринг «Діти та їхні права» Вчитель правознавства Бабичук О.Д.(Додаток № 6)

2. Вечір для старшокласників «Юридичний аукціон». Вчитель правознавства Бабичук О.Д.(Додаток №7)

3. Виховна година «Закон і ми». Вчитель правознавства Бабичук О.Д.(Додаток №8)

4. Вікторина «Конституційні права, свободи та обовязки громадян України» Вчитель правознавства Бабичук О.Д.(Додаток №9)

5. Вікторина «Чи знаєш ти закони України?» Вчитель правознавства Бабичук О.Д.(Додаток №10)

6. Виховний захід «Ти знаєш, що ти – Людина?» Вчитель правознавства Бабичук О.Д.(Додаток №11)

7. Кросворди із правознавства. Вчитель правознавства Бабичук О.Д.(Додаток №12)

8. Бесіда «Виховуємо повагу до символів нашої Батьківщини» Класний керівник 10 класу Якотюк М.П. (Додаток №13)

9. Бесіда «Права, обов’язки, правила. Як вони співіснують?» Класний керівник 9 класу Харчук В.В.. (Додаток №14)

10. Виховна година «Право і справедливість». Класний керівник 10 класу Якотюк М.П. (Додаток №15)

11. «Попередження насильства в сім’ї. Класний керівник 4 класу Денисюк В.Д. (Додаток №15)

12. Виховна година «Закон і право» Класний керівник 8 класу Любчак Н.І. (Додаток №16)

13. Бесіда до міжнародного дня боротьби проти насилля. Класний керівник 11 класу Якотюк Н.В.

14. Бесіда «Справедливість і право» Класний керівник 11 класу Якотюк Н.В. (Додаток №17)

15. Година спілкування «Дитяча праця і права дитини». Вчитель початкових класів Шаповал Г.В. (Додаток №18)

IV. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ, ЗВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ, СЛУЖБОЮ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ

У навчальному закладі влаштовуються зустрічі з органами правопорядку. Такі зустрічі сприяють правовій культурі та правовій обізнаності учасників навчально-виховного процесу.

Серед проведених зустрічей у цьому навчальному році заслуговують на увагу наступні:

1. Заняття з елементами тренінгу для учнів 7-11 класів та анкетування з питання насильства в сім’ї та суспільстві (психолог Старокостянтинівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чумак Наталія Леонідівна та психолог Старокостянтинівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Кухарська Надія Василівна 05.12.2018) (Додаток № 3)

Присутні переглянули презентації та відеофільми на задану тематику, взяли участь у занятті з елементами тренінгу та анкетуванні, та прийшли до єдиної думки, що будь-які види насильства не повинні захмарювати їх життя, що потрібно бути толерантними та коректними один до одного.

2. Бесіда «Правила, обов’язки для всіх» (зустріч учнів підліткового віку із представником правоохоронних органів Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, дільничним офіцером поліції Ковтуном В.М., проведено бесіди заступником директора НВК Клименко Л.М. та практичним психологом Бондарчук Н.М., 09.10.2017) (Додаток №19)

Проведена бесіда серед учнів 7-9 класів з метою профілактики правопорушень та свідомого ставлення підлітків до неправомірних дій та розуміння можливих наслідків таких дій.

Крім того НВК через раду з профілактики правопорушень постійно співпрацює з соціальним педагогом Лисенко Н.І. та сільсьмим головою Огородніком П.С. у питаннях комплексного впливу на батьків учнів, що схильні до правопорушень, з метою покращення ситуації вдома у даних учнів.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УРАХУВАННЯМ ПРАВО ВИХОВНОГО КОМПОНЕНТУ

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів.

Правоосвітня робота тісно пов’язана з національно-патріотичним вихованням, майже кожен виховний захід з даного напрямку паралельно з національним вихованням здійснює й патріотичне виховання особистості.

3. Так вчителем захисту Вітчизни Кукурудзою О.В. разом з педегом-організатором та вчителем фізичної культури Любчаком П.С. щорічно проводиться свято до Дня Захисника України, до Дня Збройних сил України, вчитель історії Бабичук О.Д. щорічно проводить загальношкільні лінійки до Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності і ін., що сприяє вихованню патріотизму. (Додаток №20)

Так у НВК для всебічного розвитку дітей проводяться серед команд старшокласників інтелектуальні ігри. Переможці шкільних ігор захищають честь школи на районних змаганнях.

4. У цьому навчальному році команда НВК «Фенікс» стала переможцем та отримала перехідний кубок на міжшкільних змаганнях «IQ-Поділля» (керівники директор НВК Мельничук С.В. та вчитель географії Бабичук О.Д.). . (Додаток №21)

Бібліотекар НВК Зубченко Т.І. також долучається до правоосвітньої роботи – надає необхідну літературу та допомагає в оформленні тематичних виставок та тижня права.

Показником належної правоосвітньої та правовиховної роботи у школі є те, що учні після закінчення школи вступають до вищих навчальних закладів на факультети правого спрямування: Національний університет «Острозька академія» IV рівня акредитації (сп. облік і аудит), Національна академія державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького (сп. право).

VI. НАЯВНІСТЬ КАБІНЕТІВ, КУТОЧКІВ, СТЕНДІВ ПРАВА, ПЕРЕГЛЯД УЧНЯМИ КІНОФІЛЬМІВ, СЛАЙДІВ З ПРАВОВОЇ ТЕМАТИКИ

У НВК немає окремого кабінету права, в якому проходять уроки правознавства.

У класних кімнатах, ігровій кімнаті ДНЗ, коридорах НВК наявні куточки права та куточки з державною символікою, які виховують у школярів національний дух, сприяють патріотичному вихованню дітей. (Додаток №22)

Для учнів школи класними керівниками, адміністрацією школи разом з органами правопорядку влаштовуються перегляди відеофільмів з профілактики протиправної поведінки. Школярі завжди з зацікавленням переглядають пропонований їм відеоматеріал.

VII. РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ У ЩОРІЧНИХ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ ОЛІМПІАДАХ З ПРАВОЗНАВСТВА

Щороку у НВК проводяться олімпіади з правознавства. Переможці шкільного етапу беруть участь у районному етапі олімпіад.

Так цього року призові місця у районному етапі отримали:

- ІІ місце – учениця 9 класу Якобчук Наталія Валеріївна (вчитель Любчак П.С.)

- ІІ місце - учениця 10 класу Погончук Ганна Іванівна (вчитель Любчак П.С.)

- ІІІ місце - учениця 11 класу Свиридецька Олена Сергіївна (вчитель Любчак П.С.)

У 2016-2017 н.р.

- ІІ місце – учениця 9 класу Погончук Ганна Іванівна (вчитель Бабичук О.Д.)

- ІІ місце - учениця 10 класу Свиридецька Олена Сергіївна (вчитель Бабичук О.Д.)

У 2015-2016 н.р.

- ІІІ місце - учениця 11 класу Кравчук Ніна (вчитель Огородник Н.В.).

VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Організацією правової та правоосвітньої роботи в органах учнівського самоврядування займається комісія з дисципліни і порядку

Мета: піклування про виховання у школярів свідомої дисципліни та підтримання правопорядку у школі

План роботи

з/п Заходи дата виконавець примітка
1 Затвердження плану роботи центру січень Члени центру
2 Розробка графіку чергування класних колективів по школі, проекту положення про чергування по школі та представлення цих документів на засіданні парламенту січень Члени центру
3 Організація пунктів правової допомоги Протягом року Члени центру
4 Збір кординаційної ради щомісяця з метою запобігання скоєнню правопорушень учнями школи та обрання заходів впливу щомісяця Члени центру
5 Профілактично-розяснювальні бесіди щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх, шкоди тютюну, алкоголю, наркотичних речовин Протягом року Члени центру
6 Проведення загальношкільного рейду перевірки щоденників, поведінки щомісячно Члени центру
7 Рейди-перевірки стану чергування у кабінетах щомісячно Члени центру
8 Пероведення загально-шкільного рейду з метою перевірки бережного відношення учнів до держмайна школи щомісячно Голова центру
9 Спеціальний рейд членів парламенту по школі з метою виявлення найбільш розповсюджених порушень єдиних правил для учнів на перервах Протягом року Члени центру
10 Перевірка відповідності зовнішнього вигляду учнів у рейдах «Шкільна форма» Протягом року Члени центру
11 Спеціальний рейд по школі. Мета: виявлення порушень учнями єдиних режимних правил (запізнення на урок) Протягом року Члени центру
12 Приймати участь у засіданнях Ради профілактики щомісячно Голова центру
13 Звіти старост чергових класів про дисципліну щотижня Члени центру
14 Участь у тижнях профілактики дитячої бездоглядності постійно Члени центру
15 Перевірка чергування учнів по школі постійно Члени центру
16 Оперативні наради, звіти, планування 1 раз на місяць Голова центру
17 Підсумки роботи центру щомісяця Голова центру
18 Допомога у підготовці до Дня самоврядування. березень Члени центру
19 Підсумки роботи центру щомісяця Голова центру
20 Допомога у підготовці до вечора відпочинку для старшокласників «Незабудка». травень Члени центру
21 Допомога у підготовкці до Свята останього дзвоника. травень Члени центру
22 Підготовка до Випускного вечора для 11-их класів. травень Члени центру

Її завданнями є:

Організація змістовного дозвілля учнівського колективу, що сприятиме підвищенню правової культури.

Поглиблення і розширення правових знань, засвоєних на уроках правознавства.

Розвиток ініціативи та активності учнівської молоді.

Формування правової свідомості учнів у правовому вимірі.

Розвиток умінь правового захисту себе і інших людей.

Реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинів та злочинності серед неповнолітніх.

Поширення інформації про права дитини.

Завдання реалізуються через:

проведення виховних заходів;

екскурсії;

співпрацю з органами правопорядку.

Система правовиховної роботи комісії

Співпраця з соціально-психологічною службою навчально закладу.

Участь у проведенні щорічного тижня права.

Лекції для учнів з правової освіти із залученням представників правоохоронних органів.

Опрацювання правової літератури, нормативних документів, документів з охорони дитинства.

Відвідування кінолекторію.

Створення фільмотеки.

Проведення бесід волонтерською групою для учнів початкової школи.

Організація та участь у заходах на правову тематику (бесіди, диспути, круглі столи).

Педагог-організатор Грегорчук Н.О, координує роботу учнівського самоврядування. На засіданнях учкому обговорюються питання на правову тематику. Проводяться дискусії, диспути, рейди-перевірки (Додаток № 23).

ІХ. ПРАВООСВІТНЯ РОБОТА В ДНЗ ІРШИКІВСЬКОГО НВК

Забезпечення правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних навчальних закладах. Як передбачає Національна програма правової освіти населення початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям даються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до їх батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку.

В дошкільному навчальному закладі НВК в навчально-ігровій кімнаті різновікової групи наявні народознавчі та національні куточки, в яких представлені: державні та національні символи країни,, збірки листівок, зразки самчиківського розпису (з досвіду роботи Самчиківського ДНЗ) тощо.

Позитивним є те, що в ДНЗ є розроблений позитивний досвід щодо проведення занять різних форм з початкового правового виховання. Основною формою правового навчання та виховання дітей у ДНЗ є гра. Саме вона посідає чільне місце у правовиховній та виховній роботі. Тому вихователями найчастіше застосовуються різноманітні ігрові способи правового навчання дітей, а саме:

- Ігри - стимулювання духовного типу поведінки,

- Ігри та вправи, які сприяють розширенню правових знань, знайомлять дітей зі службами екстреної допомоги, формують почуття особистої безпеки: «Я маю право», «Я не повинен», «Швидка допомога».

- Ігрові вправи на формування власної гідності та самосвідомості: «Кого вам було шкода», «Як захистити себе», «Снігова королева», «Квітка мого імені». (Додаток № 24)

Запроваджено проведення комбінованих занять, наприклад, бесіда і малювання, заняття і дидактичні ігри, які сприяють збагаченню знань у дошкільнят, дають можливість дітям вирішувати багато правових завдань та формують у них початкову правову культуру. Для всебічного розвитку дитини і швидкого сприйняття і запам’ятовування наданої інформації широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН “Про права дитини” у формі карток, які символізують права дитини. Метою даних занять є навчання дошкільнят розуміти зміст казок, аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав дітей.

Х. ФОРМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРАВООСВІТНЬОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Суттєве місце у системі правоосвітньої роботи з дітьми посідає робота з батьками. Вона спрямована на забезпечення її правовими та педагогічними знаннями.

У школі діє координаційна рада з профілактики правопорушень. Її засідання проводяться 9 разів на рік. Серед питань, які виносяться на обговорення Ради суттєве місце займають питання з профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

У школі діє лекторій для батьків, діти яких потребують особливої уваги педагогів і батьків.

Батьківські збори у навчальному закладі проводяться 4 рази на рік. Загальношкільні - 2 рази на рік. На загальношкільні батьківські збори запрошуються фахівці-психологи, лікарі, представники правоохоронних органів. Тематика зборів стосується різноманітних питань Дуже важлива робота з правової освіти батьків та їх дітей ведеться класними керівниками, психологом. Класні керівники сприяють залученню дітей класу до участі в роботі гуртків, секцій, творчих об`єднань, у школі та поза нею, контролюють відвідування учнями уроків.

Адміністрація школи тримає під постійним контролем відвідування учнями школи та успішність «важких» неповнолітніх. До відома батьків доводиться ця інформація, даються рекомендації, надається педагогічна та психологічна допомога. В цьому значну роль відіграє психологічна служба школи. Психолог індивідуально працює із дітьми «групи ризику» та здійснює корекцію відхилень у їх поведінці. Завдяки тестуванню, співбесідам психолог школи вивчає особистість дитини, мікроклімат її сім`ї, адаптування її в середовищі. Потім на основі досліджень дає рекомендації як учням, так і батькам та педагогам щодо попередження правопорушень.

Щомісяця в школі відбувається засідання штабу з профілактики правопорушень, який очолює заступник директора з виховної роботи. На засіданнях штабу розглядаються питання з профілактики правопорушень, випадки відхилення в поведінці учнів, ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік сімей, що потрапили в кризову ситуацію, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації усіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями.

Результативністю спільної роботи школи та батьків є те, що з 77 учнів школи, жоден не стоїть на обліку при дитячій кімнаті міліції.

У 2017-2018 н.р. на внутрішкільному обліку знаходиться 2 учні На даних учнів створено банк даних з відповідною інформацією (характеристика, акт-обстеження житлово-побутових умов, план роботи заступника директора та практичного психолога, бесіди класного керівника)

З ними постійно проводяться бесіди та відповідна робота.

Кiлькiсть переглядiв: 3544

Коментарi