• Ви знаходитесь тут:

  • головна
  • Методична робота

/Files/images/nove/Структура методичної роботи Іршиківського НВК.jpg

НАКАЗ

02.09.2022 Іршики № -од

Про організацію методичної

роботи з педагогічними працівниками

школи в 2022/2023 навчальному році

Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» (зі змінами), нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України до початку 2022/2023 навчального року, Концепції «Нова українська школа», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, підвищення якості освітнього процесу, створення необхідних умов для методичного забезпечення закладів освіти району, з метою виконання завдань розвитку національної освіти, враховуючи підсумки методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік,

НАКАЗУЮ:

1. Спрямувати методичну роботу у 2022/2023 навчальному році на реалізацію методичної теми школи «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

2. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій учителів-предметників створити методичну раду школи, організувати роботу шкільних методичних об’єднань, учителів-предметників, затвердити структуру методичної роботи з педагогами :

2.1. Методична рада школи:

Голова методичної ради НВК Світлана МЕЛЬНИЧУК - директор НВК;

Заступник голови методичної ради НВК Леся КЛИМЕНКО. – заступник директора НВК з НВР;

Секретар – Євгенія КОЛОДІЙ, вихователь ЗДО.

Члени методичної ради:

Надія ЯКОТЮК – керівник методичного об’єднання вчителів природничо – математичного циклу;

Наталія ГРЕГОРЧУК – керівник методичного об’єднання класних керівників 5 – 11 класів;

Неля БОНДАРЧУК – керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів;

Людмила НЕСТЕРОВА – керівник психолого – педагогічних семінарів;

Оксана БАБИЧУК. – керівник методичного об’єднання вчителів суспільних дисциплін.

2.2.Шкільні методичні об’єднання:

1). вчителів природничо – математичного циклу (Якотюк Н.В.);

2) вчителів початкових класів (Бондарчук Н.М.);

3) вчителів суспільно- гуманітарного циклу (Бабичук О.Д.);

4) методичного об’єднання класних керівників (Грегорчук Н.О.);

5) вчителів фізичної культури (Любчак П.С. ).

3. Спрямувати методичну роботу у 2022/2023 навчальному році на вирішення таких завдань:

1) вивчення та аналіз основних освітніх нормативних документів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм та методів реалізації освітнього процесу;

2) ознайомлення, вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду; розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;

3) сприяння самоосвітній фаховій діяльності педагога з метою безперервного підвищення власної кваліфікації та педагогічної майстерності;

4) поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи факультативів, курсів за вибором

5) стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

4. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в Іршиківському НВК на 2022/2023 н.р. (додаток 1)

5. Головам шкільних методичних об’єднань:

1) провести аналіз роботи за минулий навчальний рік та здійснити планування роботи шкільних методичних об`єднань відповідно до методичної теми та педагогічної теми школи

До 11.09.2022

2) забезпечити ведення необхідної документації шкільних методичних об’єднань

Протягом навчального року

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лесі КЛИМЕНКО:

1) Організувати роботу методичної ради школи

Вересень 2022

2) Здійснювати роботу щодо ефективної підготовки педагогів до освітньої діяльності в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа».

Протягом навчального року

3) Організовувати методичну роботу з педагогічними працівниками на засадах диференційованого, особистісно-орієнтованого підходів із врахуванням принципів наступності, діагностики, практичної й адресної спрямованості, педагогічної майстерності та творчого потенціалу.

Протягом навчального року

4) Сприяти створенню цілісної системи підвищення рівня професійної майстерності через використання оновлених форм роботи з педагогами, зокрема використання дистанційної освіти.

Протягом навчального року

5) Забезпечити організаційно-методичний супровід конкурсу фахової майстерності «Учитель року 2021» та фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів.

Жовтень 2022 року –

лютий 2023 року

6) Здійснювати організаційно-методичний супровід викладання предметів в умовах впровадження Нових держаних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Протягом навчального року

7) Розробити план заходів щодо удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю.

До 30.09.2022

9) Забезпечити внутрішкільний контроль з огляду на наявність системи відвідування уроків, якості їх проведення та відстеження ефективності наданих рекомендацій.

Протягом навчального року

10) Проводити роз’яснювальну роботу серед вчителів щодо проходження курсів підвищення кваліфікації

Протягом навчального року

7. Вчителям-предметникам:

1) Втілювати в практику ідеї щодо освітньої діяльності в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа».

Протягом навчального року

2) Забезпечити неухильне дотримання чинних методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та ведення шкільної документації.

Протягом навчального року

3) Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності освітнього процесу.

Протягом навчального року

4) Забезпечити підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання на різних етапах уроку (під час вивчення нового матеріалу, під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні підсумкові тестові завдання); для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє завдання та в позаурочний час (проведення індивідуально-групових занять для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання).

Протягом навчального року

5) Сприяти створенню умов для активної пізнавальної та творчої діяльності школярів, активно залучати їх до різних видів інтелектуальних змагань.

Протягом навчального року

6) Організувати індивідуальну роботу з інтелектуально обдарованими учнями.

Протягом навчального року

7) Забезпечувати дитиноцентричний підхід у роботі з учнями щодо виховного спрямування кожного уроку, переглянути і змінити неефективні форми виховного впливу.

Протягом навчального року

9) Забезпечити підготовку та проведення заходу «Тиждень педагогічної майстерності»

Лютий 2023 року

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з навчально-виховної роботи Клименко Л.М.

Директор НВК Світлана МЕЛЬНИЧУК

З наказом ознайомлені:

Леся КЛИМЕНКО Наталія ХАРЧУК

Анна СТОЛЯР Тетяна ХАРЧУК

Неля БОНДАРЧУК Наталія ЛЮБЧАК

Віталій ХАРЧУК Микола ЯКОТЮК

Надія ЯКОТЮК Оксана БАБИЧУК

Наталія ЯКОТЮК Тетяна ЛІЗАВЧУК

Людмила НЕСТЕРОВА Євгенія КОЛОДІЙ

Павло ЛЮБЧАК Олександр КУКУРУДЗА

Наталія ГРЕГОРЧУК

Методична рада школи

3. Науково-методична проблемна тема -«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Робота методичної ради школи спрямована на поліпшення науково-теоретичної, методичної підготовки вчителів, їхнього загально - культурного рівня.

Основні функції методичної ради школи:

І – Організаційно-педагогічна.

ІІ – Інструктивно-методична.

ІІІ – Пошуково-дослідницька.

ІV– Вивчення, узагальнення і поширення ефективного передового педагогічного досвіду.

План методичної роботи

Блок І . Організаційне забезпечення
Модуль 1. Організаційні питання
№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 На засіданні методичної ради затвердити заходи щодо реалізації загальношкільної проблеми школи( 1 рік впровадження) Серпень ЗНВР Клименко Л.М.
2 На засіданні методичної ради затвердити план методичної роботи Серпень ЗНВР Клименко Л.М.
3 Скласти графік проведення засідань шкільних методичних осередків До 10.09. Керівники методичних осередків
4 Узгодити структуру методичної роботи школи До 05.09. ЗНВР Клименко Л.М.
5 Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників До 13.09.2020 р. Керівники методичних об´єднань
6 Скласти графік проведення шкільних олімпіад До 1. 10. ЗНВР Клименко Л.М.
7 Проводити засідання у присутності директора (за окремим планом) Раз на місяць ЗНВР Клименко Л.М.
8 Проводити засідання у присутності заступника директора відповідального за предметний цикл Раз на місяць ЗНВР Клименко Л.М.
9 Випускати методичні бюлетені Відповідно до графіка Керівники методичних об´єднань
10 Проводити засідання методичної ради Згідно з планом роботи ЗНВР Клименко Л.М.
11 Здійснювати контроль за виконанням плану методичної роботи та різних форм методичної роботи Постійно ЗНВР Клименко Л.М.
12 Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведення Постійно Клименко Л.М.
13 Індивідуальні співбесіди з вчителями з питань вибору тем самоосвіти До 09.09. ЗНВР Клименко Л.М.
16 Провести звірку та оновлення особових справ педагогічних працівників До 09.09. ЗНВР Клименко Л.М.
17 Забезпечити проведення занять з самоосвіти з учителями з питань актуальних проблем сучасної освіти та підвищення їх фахового рівня Постійно ЗНВР Клименко Л.М.
18 Спланувати план відвідування методичних заходів з обміну досвідом роботи До 13.09.2020р. ЗНВР Клименко Л.М.
19 Взяти участь у проведенні серпневої наради педпрацівників , секційної роботи директорів, заступників директора, вчителів Серпень ЗНВР Клименко Л.М.
20 Підготувати і видати проекти наказів: – Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами; – Про проведення атестації вчителів у 2020-2021 навчальному році; – Про підвищення кваліфікації педпрацівників школи на курсах при ХОІППО До 09.09. ЗНВР Клименко Л.М.
Модуль ІІ. Підвищення методичного рівня Атестація та курсова перепідготовка вчителів
1 Провести звірку та оновлення плану підвищення кваліфікації на 2021 рік Серпень ЗНВР Клименко Л.М.
2 Забезпечити проходження підвищення кваліфікації вчителів школи відповідно до перспективного плану роботи: постійно ЗНВР Клименко Л.М.
3 Забезпечити проходження чергової і позачергової атестації вчителів школи Згідно з перспективним планом роботи педагогічного колективу Директор школи Мельничук С.В. ЗНВР Клименко Л.М.
4 Заслуховувати питання про хід проходження атестації та підвищення кваліфікації вчителів на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, атестаційної комісії, нарадах у присутності директора, у присутності заступника директора Згідно з планом роботи ЗНВР Мельничук С.В. Клименко Л.М.
5 Контролювати стан упровадження педагогічного досвіду вчителями, що атестуються Жовтень-березень ЗНВР Клименко Л.М.
6 Підвищувати фаховий рівень працівників засобами самоосвітньої роботи (згідно з індивідуальними планами) Серпень-травень ЗНВР Клименко Л.М.
7 Брати участь у конференціях та семінарах згідно наказів Упродовж року ЗНВР Клименко Л.М.
Модуль ІІІ. Організаційні заходи
1 Популяризувати новинки методичної літератури шляхом організації виставок 1 раз у квартал ЗНВР Клименко Л.М.
2 Скласти графік взаємовідвідування уроків До 30.09. ЗНВР Клименко Л.М.
3 Скоординувати заходи; внести корективи у план методичної роботи на новий 2021-2022 н.р. Проектування, розробка та реалізація проекту-програми розвитку школи: педагогічні завдання; основні вимоги до використання проектної технології; критерії успішності освітнього процесу; умови проведення, технології методів проектів; форми діяльності, очікувані результати. Квітень-Травень ЗНВР Клименко Л.М.
4 Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність методичної роботи за навчальний рік. Травень ЗНВР Клименко Л.М.
Блок ІІ. Зміст і організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації педагогічних кадрів
Модуль І. Загальні засідання педагогів різних фахів
1 Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України. Постійно ЗНВР Клименко Л.М.
2 Організувати роботу семінару із супроводу загальношкільної проблеми За окремим планом ЗНВР Клименко Л.М.
3 Провести нараду творчої групи з питання роботи над проблемною темою школи За окремим планом ЗНВР Клименко Л.М.
4 Провести педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 5-х класу» Жовтень СПС
Провести пихолого – педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 1 класу до навчання в школі» Грудень ЗНВР Клименко Л.М.
6 Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад: гідно плану дміністрація школи
Модуль ІІ. Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій
1 Підвищення фахової майстерності педагогів з низьким рівнем сформованості дидактичних вмінь : інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів; Вересень ЗНВР Клименко Л.М.
2 Нарада з вчителями вищих кваліфікаційних категорій та з педагогічними званнями про патронаж молодих вчителів За окремим планом ЗНВР Клименко Л.М.
3 Забезпечити роботу предметних методичних об′єднань, творчих, груп За окремим планом ЗНВР Клименко Л.М.
4 Провести декаду педагогічної творчості вчителів: ü шкільний конкурс «Учитель року – 2020»; ü презентація досвіду кращих вчителів школи; ü конкурс «Мій кращий урок»; Жовтень Травень Мельничук С.В.
5 Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, які спроможні запроваджувати інноваційні технології Травень Мельничук С.В.
6 Рекомендувати вчителям сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації тощо для самостійного опрацювання. Під час проведення різних форм методичної роботи Заступник директора
7 Надавати методичну допомогу вчителям в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності За потребою Заступник директора
8 Висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації Упродовж року Педагогічні працівники
9 Здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з питань запровадження освітніх інновацій Упродовж року Заступник директора
10 Заслуховувати звіти вчителів, які впроваджують інноваційні технології навчання на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, нараді при директорові Упродовж року Мельничук С.В.
Блок ІІІ. Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи школи сучасних досягнень педагогічної освіти та передового педагогічного досвіду
1 Пропагандувати та поширювати педагогічний досвід вчителів: Упродовж року ЗНВР Клименко Л.М.
2 Взаємовідвідування уроків Упродовж року Заступник директора
Модуль ІІІ. Вивчення якості навчально-виховної роботи
1 Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів та виховної роботи: англійська мова, · правознавство Протягом року Дирекція школи
2 Провести контрольні зрізи знань учнів 4-9 класів із предметів: Українська мова, історія України, математика Грудень Травень Заступник директора
3 Проведення моніторингових досліджень: · Успішність (якісний результат навчання) ЗНВР Клименко Л.М.
навчальних досягнень учнів за предметами; Українська мова, історія України, математика Грудень Травень Учителі- предметники
участь учителів в інноваційній та експериментальній діяльності; Грудень Травень ЗНВР Клименко Л.М.
друковані праці; Грудень Травень ЗНВР Клименко Л.М.
вихованості учнів; Лютий-березень ЗНВР Клименко Л.М.
участь педагогів у методичній роботі; рівень професійної майстерності педагогів; Травень ЗНВР Клименко Л.М.
участь класних керівників у виховній та методичній роботі; Травень ЗНВР Клименко Л.М.
рівнем навчальних досягнень, отриманих у школі, наданими освітніми послугами (анкетування учнів, батьків 5-х, 9-хкласів); Травень Класні керівники
кількість призових місць у предметних олімпіадах; Травень ЗНВР Клименко Л.М.
результати ДПА Травень ЗНВР Клименко Л.М.
стиль навчального закладу думка громадськості Травень ЗНВР Клименко Л.М.

Тематика засідань Методичної ради школи

Мета:

• сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

• створити колектив однодумців, які працювали б над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

• керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю;

• розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань;

• організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію їхньої особистості;

• організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами.

Засідання 1.

Інструктивно-методичне

№ з/п Зміст Термін Доповідач
1 Аналіз роботи методичної ради за минулий рік. Затвердження плану роботи методичної ради школи на 2020-2021 н. р. серпень Голова ради, Клименко Л.М.
2 Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Заступник директора з НВР Клименко Л.М.
3 Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, підручниками. Про хід та особливості впровадження нових Державних стандартів. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Заступник директора з НВР Клименко Л.М
4 Про погодження планів роботи шкільних методичних об’єднань на 2020-2021 н. р. Заступник директора з НВР Члени МР
5 Організація роботи «Школи молодого вчителя».
6 Організація роботи методичного кабінету школи.
7 Вироблення рекомендацій до педагогічної ради. Круглий стіл «Національна стратегія розвитку освіти України як орієнтир у визначення пріоритетного завдання школи (аналіз діяльності педагогічного колективу у 2019/2020навчальному році і завдання на 2020/2021 навчальний рік)».

Засідання 2.

№ з/п Зміст Термін Доповідач
1 Про підготовку до атестації вчителів, які претендуватимуть на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у 2020/2021 навчальному році вересень Директор Мельничук С.В.
2 Підвищення кваліфікації педагогів на курсах та спецкурсах ХОІППО в 2020/2021 навчальному році. Заступник директора з НВР Клименко Л.М
3 Обговорення і затвердження графіка проведення предметних тижнів на 2020/2021 н. р. Заступник директора з НВР Клименко Л.М, голови МО
4 Про підготовку до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Заступник директора з НВР Клименко Л.М., голови МО
5 Про участь у методичних конкурсах «Вчитель року», «ярмарок педідей» Заступник директора з НВР Клименко Л.М, голови МО

Засідання 3.

Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності

Форма проведення: круглий стіл.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. жовтень Заступник директора з НВР Клименко Л.М
2 Про шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності. Керівники ШМО
Про участь педагогічних працівників у професійних конкурсах, у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій у 2020/2021 н. р. Схвалення матеріалів ефективного педагогічного досвіду для участі у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій. Заступник директора з НВР Члени МР
3 Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2020/2021 н. р. та участь у ІІ етапі Заступник директора з НВР Клименко Л.М , голови МО
4 Про затвердження списків учнів для участі у II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Заступник директора з НВР Коток С.І.
5 Про участь учнів школи у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів МАН. Заступник директора з НВР Коток С.І.
6 Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку. Заступник директора з НВР Коток С.І.
7 Про підготовку та проведення педагогічної ради Заступник директора з НВР Коток С.І., члени МР

Засідання 4.

Форма проведення: ринок методичних ідей.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. січень Заступник директора з НВР Клименко Л.М
2 Про результативність методичної роботи за І семестр 2020/2021 н. р. Заступник директора з НВР Клименко Л.М
3 Про підвищення якості знань на основі впровадження на уроці традиційних та інноваційних методик. Керівники ШМО
4 Про аналіз навчальних досягнень учнів та результати перевірки навчальних програм за І семестр. Заступник директора з НВР Клименко Л.М
5 Аналіз результативності участі учнів у II етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Заступник директора з НВР Клименко Л.М.
6 Про коригування планів роботи з обдарованими учнями й учнями, що мають низьку мотивацію до навчання. Керівник ШМО
7 Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагогів. Хід атестації педагогічних працівників. Заступник директора з НВР, члени МР
8 Про підготовку та проведення педагогічної ради «Спадкоємність у навчанні та вихованні п`ятикласників.» (круглий стіл). Заступник директора з НВР

Засідання 5

Форма проведення: проблемний стіл.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. березень Заступник директора з НВР
2 Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовку учнів до державної підсумкової атестації - 2020. Заступник директора з НВР
3 Про підготовку до участі випускників у ДПА. Погодження матеріалів практичної частини державної підсумкової атестації. Заступник директора з НВР
4 Про підсумки участі в конкурсі-захисті науково-дослідних робіт Малої академії наук України у 2020/2021 н. р. Заступник директора з НВР
5 Про роботу над проектом плану роботи школи на 2021/2022 н. р. Директор
6 Творчі звіти вчителів, що атестуються: «Сучасні педагогічні технології – основа удосконалення освітнього процесу». Вчителі, що атестуються
7 Упровадження ефективного педагогічного досвіду в освітній процес. Керівники ШМО
8 Підготовка матеріалів до звіту «Педагогічне портфоліо творчого учителя» (презентація роботи в між атестаційний період учителів, що атестуються у 2020/2021 н.р.). Заступник директора з НВР, керівники ШМО

Засідання 6.

Форма проведення: круглий стіл.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. травень Заступник директора з НВР
2 Аналіз роботи методичної ради.
Про підсумки курсової перепідготовки вчителів.
3 Звіт шкільних методичних об’єднань щодо реалізації планів роботи й роботи над методичною темою школи (інформація відповідальних за методичні об’єднання). Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік. Керівники ШМО
4 Про підсумки ДПА в 4-х класах. Заступник директора з НВР
5 Підготовка матеріалів до педагогічної ради «Професіональна компетентність і компетенції сучасного вчителя.» «Закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації. Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-4, 5-8,10-х класів». Заступник директора з НВР, члени МР
6 Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи школи в 2021/2022 навчальному році. Заступник директора з НВР, члени МР
Кiлькiсть переглядiв: 1081

Коментарi