НАКАЗ

від 27.12.2019р. № 85-од

Про моніторинг навчальних досягнень

учнів за І семестр 2019-2020 н.р.

Згідно з річним планом роботи школи, в кінці грудня на початку січня 2020 р. адміністрацією школи було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3— 11-х класів.

У школі навчається 70 учнів. Учні перших та других класів не оцінуються. Якість знань за І семестр 2019-2020 н. р. становить 31%., що на 5 % менше ніж в І семестрі 2018-2019 н. р. Високий рівень навчальних досягнень мають 1,8 % учнів, що на 7 % менше минулого року, достатній – 29,1% (на 1 % більше), середній -54,5 % (на 4,5% менше), початковий – 12,7 % (збільшився на 7,7%).

В початковій школі навчається 23 учня. Якість їхніх знань — 56 %, що на 6 % більше минулого року. На високий рівень І семестр за­кінчили 0 % учнів (у 2018-2019 н. р. – 21%), на достатньому —55 %( у 2018-2019 н. р. – 29 %), на середньому- 44% (у 2018-2019 – 50%), початковому — 0 % ( у 2018- 2019 н.р - 0 %).

В базовій школі навчається 39 учнів (1 – на індивідуальному навчанні), якість знань —26 % ( в порівнянні з минулим роком 27 % ). На високому рівні навчається 2,6 % учнів, що на 4,1% менше минулого року, на достатньому—23,6 % (на 3,6% більше минулорічного), на середньому – 55% (на 2 % більше), на початко­вому — 15,7 % ( у 2018- 2019 н.р. – 6,7 % ).

Претендентами на свідоцтво з від­знакою є Хомич Ірина Сергіївна

Учнів старшої школи —8. Якість знань —25% (знизилась на 15 %). На високому рівні навчаються 0% , на до­статньому —25% (40% в минулому році), на середньому – 62,5% (55% в минулому році), на початковому —12,5% (збільшилася на 7,5 %).

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 11 % учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні — 4% учнів, на середньому —2% учнів.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями:

  • зниження якості знань у 4, 5, 6, 7,8,9,11 класах (в порівнянні з минулим роком);
  • збільшення кількості учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, та завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексі, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

На під­ставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Класним керівникам:

а) провести класні й бать­ківські збори за підсумками І семестру 2019-2020 н. р.;

б) посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно пере­віряти щоденники й повідомляти батьків про ус­піхи їхніх дітей.

2. Учителям-предметникам:

а) продумати й вико­ристовувати форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу;

б) спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги;

в) залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань;

г) під час організації навчально-виховного процесу вчителям на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;

д) застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання;

е) при викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті;

є) надати дієву допомогу під час канікул учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

3. Керівникам ШМО на засіданнях пого­дити обсяг домашніх завдань із кожного предмета згідно з віковими особливостями учнів (див. методичний лист МОН України №1/9-65 від 29.10.07).

4. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Клименко Л.М:

а) провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів по предметам;

б) на батьківських зборах зробити детальний аналіз успішності учнів класу .

5. Психологу школи Нестеровій Л.А. провести психолого-педагогічний семінар «Технологія розвитку пізнавальних здібностей» та з метою актуалізації в системі учитель-учень семінар-тренінг «Професійно-психологічна компетентність учителя – як запорука успішності учнів».

6. Контроль за наказом залишаю за собою.

2018-2019 н.р.

НАКАЗ

Від 23.05.2019 року Іршики №26-од

Про результати державної підсумкової

атестації учнів 4- го класу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», керуючись рекомендаціями, викладеними у наказі Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196 від «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”, відповідно до наказу НВК № 15-од від 10.04.2019 р. «Про завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 2018-2019 навчальному році», у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 4-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової: з української мови (читання) та математики.

У 4 – ому класі ДПА складали 7 учнів (вчитель Шаповал Г.В.). При складанні державної підсумкової атестації учні виявили знання високого (3 учні), достатнього (2 учні) рівнів, 2 учні показав знання середнього рівня з української мови(читання). Проалізувавши результати ДПА та результати річного оцінювання знань, слід зазначити, що якісний показник за ДПА становить 71,5 %, що на 28,5% вище за якісного показника річного оцінювання знань з української мови та на 14,5 % вище – з математики. Високий рівень знань з усіх предметів, з яких складалася ДПА показали Ватащук Д., Мойчук С. та Огородник І.

З математики найбільше помилок допущено при розв’язуванні задачі, зокрема при написанні пояснень до неї, значень виразів на дії з багатоцифровими числами.

З української мови помилки допущені в тестових завданнях, на правила правопису, переносу, відновлення послідовності подій у творі, складанні й записі розповіді при висловленні власної точки зору.

З метою підвищення результативності навчання, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі річної та державної підсумкової атестації та недопущення розбіжностей між річним оцінюванням та ДПА, розвитку загальнонавчальних навиків у відповідності до Державних стандартів початкової школи,

Аналіз результатів ДПА та річного оцінювання подано в таблиці та діаграмах:

К-сть учнів, показники Українська мова (читання) Математика
Річна Укр.мова/літ.чит. ДПА Річна ДПА
Проходили ДПА 7 7
Високий- осіб 3/3 3 3 3
% 43/43 43 43 43
Достатній- осіб -/2 2 1 2
% 0/28,5 28,5 14 28,5
Середній- осіб 4/2 2 3 2
% 57/28,5 28,5 43 28,5
Початковий- осіб - - - -
% - - - -
Якість% 43/71,5% 71,5% 57% 71,5%

НАКАЗУЮ :

1.Заступнику директора Клименко Л.М.:

1.1. До 31.05.2019 р. спільно з вчителями початкових класів глибоко проаналізувати результати ДПА на засіданні методичної ради із метою вироблення конкретних шляхів уникнення розбіжностей у річному оцінюванні;

1.2. До 27.08.2019р. підготувати відповідні аналітичні матеріали для детального висвітлення їх на засіданні педагогічної ради;

1.3. У грудні, квітні 2019 -2020 н.р. провести контрольні зрізи знань у 4 класі з української мови та математики;

1.4. У вересні 2019р. повторно опрацювати з вчителями початкових класів Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти початкової освіти;

2.Вчителю початкових класів Мельничук С.В.:

2.1. Звернути увагу на якість перевірки учнівських робіт;

2.2. Продумувати і урізноманітнювати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики прогалин у сприйнятті та засвоєнні найбільш складних понять окремих тем;

2.3. Приділяти більше уваги формуванню комунікативних предметних умінь і

навичок, формуванню необхідної термінології під час відповідей;

3.Вчителям початкових класів Бондарчук Н.М., Шаповал Г.В., Харчук Н.С., Харчук Т.М.:

3.1.Забезпечувати безперервне повторення навчального матеріалу, закріплювати і вдосконалювати найбільш важливі навички, вміння;

3.2. Звертати на увагу на практичну спрямованість уроків, працювати над розвитком логічного мислення, творчої уяви учнів;

3.3.Більше уваги приділяти роботі над задачами, вчити дітей виконувати повний аналіз задач;

4.Вчителю Мельничук С.В., яка викладатиме у 4 класі, дотримуватись принципів доступності і послідовності у викладанні предметів, пропонувати на уроках системи репродуктивних та творчих вправ.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з НВР

Клименко Л.М.

Директор НВК С.В. Мельничук

З наказом ознайомлені

Бондарчук Н.М. Харчук Т.М. Шаповал Г.В. Харчук Н.С.НАКАЗ

Від 23.05.2019 року Іршики №26-од

Про результати державної підсумкової

атестації учнів 4- го класу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», керуючись рекомендаціями, викладеними у наказі Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196 від «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”, відповідно до наказу НВК № 15-од від 10.04.2019 р. «Про завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 2018-2019 навчальному році», у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 4-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової: з української мови (читання) та математики.

У 4 – ому класі ДПА складали 7 учнів (вчитель Шаповал Г.В.). При складанні державної підсумкової атестації учні виявили знання високого (3 учні), достатнього (2 учні) рівнів, 2 учні показав знання середнього рівня з української мови(читання). Проалізувавши результати ДПА та результати річного оцінювання знань, слід зазначити, що якісний показник за ДПА становить 71,5 %, що на 28,5% вище за якісного показника річного оцінювання знань з української мови та на 14,5 % вище – з математики. Високий рівень знань з усіх предметів, з яких складалася ДПА показали Ватащук Д., Мойчук С. та Огородник І.

З математики найбільше помилок допущено при розв’язуванні задачі, зокрема при написанні пояснень до неї, значень виразів на дії з багатоцифровими числами.

З української мови помилки допущені в тестових завданнях, на правила правопису, переносу, відновлення послідовності подій у творі, складанні й записі розповіді при висловленні власної точки зору.

З метою підвищення результативності навчання, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі річної та державної підсумкової атестації та недопущення розбіжностей між річним оцінюванням та ДПА, розвитку загальнонавчальних навиків у відповідності до Державних стандартів початкової школи,

Аналіз результатів ДПА та річного оцінювання подано в таблиці та діаграмах:

К-сть учнів, показники Українська мова (читання) Математика
Річна Укр.мова/літ.чит. ДПА Річна ДПА
Проходили ДПА 7 7
Високий- осіб 3/3 3 3 3
% 43/43 43 43 43
Достатній- осіб -/2 2 1 2
% 0/28,5 28,5 14 28,5
Середній- осіб 4/2 2 3 2
% 57/28,5 28,5 43 28,5
Початковий- осіб - - - -
% - - - -
Якість% 43/71,5% 71,5% 57% 71,5%

НАКАЗУЮ :

1.Заступнику директора Клименко Л.М.:

1.1. До 31.05.2019 р. спільно з вчителями початкових класів глибоко проаналізувати результати ДПА на засіданні методичної ради із метою вироблення конкретних шляхів уникнення розбіжностей у річному оцінюванні;

1.2. До 27.08.2019р. підготувати відповідні аналітичні матеріали для детального висвітлення їх на засіданні педагогічної ради;

1.3. У грудні, квітні 2019 -2020 н.р. провести контрольні зрізи знань у 4 класі з української мови та математики;

1.4. У вересні 2019р. повторно опрацювати з вчителями початкових класів Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти початкової освіти;

2.Вчителю початкових класів Мельничук С.В.:

2.1. Звернути увагу на якість перевірки учнівських робіт;

2.2. Продумувати і урізноманітнювати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики прогалин у сприйнятті та засвоєнні найбільш складних понять окремих тем;

2.3. Приділяти більше уваги формуванню комунікативних предметних умінь і

навичок, формуванню необхідної термінології під час відповідей;

3.Вчителям початкових класів Бондарчук Н.М., Шаповал Г.В., Харчук Н.С., Харчук Т.М.:

3.1.Забезпечувати безперервне повторення навчального матеріалу, закріплювати і вдосконалювати найбільш важливі навички, вміння;

3.2. Звертати на увагу на практичну спрямованість уроків, працювати над розвитком логічного мислення, творчої уяви учнів;

3.3.Більше уваги приділяти роботі над задачами, вчити дітей виконувати повний аналіз задач;

4.Вчителю Мельничук С.В., яка викладатиме у 4 класі, дотримуватись принципів доступності і послідовності у викладанні предметів, пропонувати на уроках системи репродуктивних та творчих вправ.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з НВР

Клименко Л.М.

Директор НВК С.В. Мельничук

З наказом ознайомлені

Бондарчук Н.М. Харчук Т.М. Шаповал Г.В. Харчук Н.С.

НАКАЗ

Від 13.06.2019 року Іршики №33- од

Про результати державної підсумкової атестації

здобувачів освіти 9- го класу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», керуючись рекомендаціями, викладеними у наказі Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196 від «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”, відповідно до наказу НВК № 15-од від 10.04.2019 р. «Про завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 2018-2019 навчальному році», у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 9-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової : укр. мови (диктант), математики (письмово), історії України (письмово).

Державну підсумкову атестацію складало 9учнів. Серед важливих чинників підготовки до ДПА – ознайомлення випускників із тестовими методиками, широке їх використання на всіх етапах навчання. Важливим і невід’ємним аспектом була глибока інформаційно - роз’яснювальна робота серед учнів, їх батьків та педагогів, проведена адміністрацією школи та класним керівником Любчак Н.І.

Під час складання ДПА учні 9 класу в цілому виявили середній рівень знань з більшості предметів. Відповідність результатів ДПА річному оцінюванню є предметом глибокого аналізу на нарадах при директорі, при заступнику директора.

Відповідності результатів ДПА і річного оцінювання немає з жодного предмета. З украінської мови (вчитель Любчак Н.І.) оцінки за ДПА на 1-2 бали вищі за річні (якісний показник за ДПА (80%) суттєво вище річного (20%)), що свідчить про кращу підготовку здобувачів освіти до складання ДПА з даного предмету. З історії України (вчитель бабичук О.Д.) лише Левчук І. на Миколайчук А. отримали на 1 бал вище, ніж річна, інші показали результати, що відповідають річному оцінюванню. З математики (вчитель Якотюк Н.В.) всі учні отримали нижчі бали за ДПА, порівняно з річним оцінюванням (якісний показник за ДПА(0%) нижче від річного (20%).

Найбільша розбіжність між результатами ДПА та річним оцінюванням знань з української мови: достатній рівень за річне оцінювання отримали 1 учень, за ДПА

4 учнів. Розбіжність становить 75 %.

Аналіз результатів річних досягнень та результатів державної підсумкової атестації зображено в таблиці та графіках:

К-сть учнів, показники Українська мова Математика Історія України
Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
За мережею 5 5 5 5 5 5
Проходили ДПА 5 5 5 5 5 5
Високий- осіб - - - - - -
% - - - - - -
Достатній- осіб 1 4 1 - 1 1
% 20% 80% 20% - 20% 20%
Середній- осіб 4 1 4 5 4 4
% 80% 20% 80% 100% 80% 80%
Початковий- осіб - - - - - -
% - - - - - -
Якість% 20% 80% 20% 0% 20% 20%

Проте під здачі іспитів з предметів ДПА виявлено низку помилок :

· з української мови: закінчення дієслів на –ться, подвоєння приголосних;

· з математики: у тестових завданнях відкритої форми і текстових задачахз алгебри ;

· з історії України: у тестових завданнях з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності, встановлення хронологічної послідовності, недоречностей у запропонованих текстах та недосконалий аналіз фрагментів юридичних документів.

З метою підвищення результативності навчання, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі річної та державної підсумкової атестації та недопущення розбіжностей між річним оцінюванням та ДПА

НАКАЗУЮ :

1.Вчителям – предметникам :

1.1. Широко впроваджувати тестові методики у навчально – виховний процес.

Застосовувати тестові завдання як при тематичному оцінюванні знань, так і при перевірці домашнього завдання;

1.2. Забезпечувати системне повторення навчального матеріалу на протязі навчального року;

1.1 . Використовувати завдання, що передбачають практичне застосування знань у нестандартних ситуаціях;

1.2 . З метою підвищення рівня навчальних досягнень та пізнавальної активності учнів ефективно використовувати можливості комп’ютерного класу, впроваджувати інформаційно-комп’ютерні технології;

2.Заступнику директора Клименко ЛМ.:

2.1. До 31.08.2019 р. на нараді при директорі обговорити та проаналізувати результати ДПА у 9 класі;

2.2. У 2019/2020 н.р. провести моніторинг системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 9 класу з математики, української мови та історії;

2.3. До 22.08.2020 р. підготувати відповідні аналітичні матеріали для детального висвітлення їх на засіданні педагогічної ради;

2.4. Опрацювати з вчителями- предметниками Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти загальної середньої освіти (основна школа).

3.Вчителю Грегорчук Н.О. та Любчак Н.І. дотримуватись об’єктивності у оцінюванні навчальних досягнень, більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми.

5.Дирекції школи у січні-лютому 2020 року провести класно-узагальнюючий контроль за рівнем підготовки учнів 9 класу до занять.

6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Клименко Л.М.

Аналіз рівня навчальних досягнень

учнів 4, 9 та 11 класів Іршиківського НВК

за 2016-2017 н.р.

Навчальний предмет К-ть учнів Рівень навч. досягн. за річним оцінюванням Рівень навч. досягн. за ДПА
В Д С П К-ть В Д С П
4 клас
Математика 7 2 3 2 0 7 1 3 3 0
Українська мова 7 1 5 1 0 7 1 4 2 0
Літературне читання 7 4 3 0 0 7 1 4 2 0
9 клас
Математика 15 0 7 8 0 15 1 6 8 0
Українська мова 15 1 7 7 0 15 4 5 6 0
Історія України 15 2 6 7 0 15 4 5 6 0
11 клас
Математика 5 1 1 3 0 5 1 0 4 0
Українська мова 6 1 2 3 0 6 0 3 3 0
Історія України 3 3 0 0 0 3 0 2 1 0
Іноземна мова (англ..) 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Кiлькiсть переглядiв: 214

Коментарi