Про моніторинг навчальних досягнень

учнів за І семестр 2021-2022 н.р.

Згідно з річним планом роботи школи, в кінці грудня 2021 р. адміністрацією школи було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 5-10-х класів.

У школі навчається 62 учні. Учні початкових класів мають формувальне оцінювання. Якість знань за І семестр 2021-2022 н. р. становить 16%., що на 4% менше ніж в І семестрі 2020-2021 н. р. Високий рівень навчальних досягнень, як і минулого року, мають 0 % учнів, достатній – 16% (на 4 % менше), середній – 68 % (на 0,9 % менше), початковий – 16 % (збільшився 4,9%).

В базовій школі навчається 38 учнів (1 – на індивідуальному навчанні), якість знань —16 % ( в порівнянні з минулим роком 19 % ). На високому рівні навчається 0 % учнів, що дорівнює минулорічним показникам, на достатньому—16 % (на 3% менше минулорічного), на середньому – 68% (на 2 % менше), на початко­вому — 16 % ( у 2020- 2021 н.р. – 11 % ).

Учнів старшої школи —6. Якість знань —0% (знизилася на 20 %). На високому рівні навчаються 0%, на до­статньому —0% (20% в минулому році), на середньому – 83 % (60% в минулому році), на початковому —17% (в минулому 20 %).

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися 4 учні (11 %), які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні — 8% учнів, на середньому —4 % учнів.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями:

  • зниження якості знань всіх класах (в порівнянні з минулим роком);
  • збільшення кількості учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, та завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексі, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

На під­ставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Класним керівникам:

а) провести онлайн класні й бать­ківські збори за підсумками І семестру 2021-2022 н. р.;

б) посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно пере­віряти щоденники й повідомляти батьків про ус­піхи їхніх дітей.

2. Учителям-предметникам:

а) продумати й вико­ристовувати форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу;

б) спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги;

в) залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань;

г) під час організації навчально-виховного процесу вчителям на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;

д) застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання;

е) при викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті;

є) надати дієву допомогу під час канікул учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

3. Керівникам ШМО на засіданнях пого­дити обсяг домашніх завдань із кожного предмета згідно з віковими особливостями учнів (див. методичний лист МОН України №1/9-65 від 29.10.07).

4. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Клименко Л.М:

а) провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів по предметам;

б) на батьківських зборах зробити детальний аналіз успішності учнів класу .

5. Психологу школи Нестеровій Л.А. провести психолого-педагогічний семінар «Технологія розвитку пізнавальних здібностей» та з метою актуалізації в системі учитель-учень семінар-тренінг «Професійно-психологічна компетентність учителя – як запорука успішності учнів».

6. Контроль за наказом залишаю за собою.

Директор НВК Світлана МЕЛЬНИЧУК

З наказом від ознайомлені:

Леся КЛИМЕНКО Наталія ХАРЧУК

Анна СТОЛЯР Тетяна ХАРЧУК

Неля БОНДАРЧУК Наталія ЛЮБЧАК

Віталій ХАРЧУК Микола ЯКОТЮК

Надія ЯКОТЮК Оксана БАБИЧУК

Наталія ЯКОТЮК Тетяна ЛІЗАВЧУК

Людмила НЕСТЕРОВА Євгенія КОЛОДІЙ

Павло ЛЮБЧАК Олександр КУКУРУДЗА

Наталія ГРЕГОРЧУК


Іршиківський НВК
Зведена відомість успішності учнів за І семестр 2021-2022 н.р.
клас кількість учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
к-сть уч. % к-сть уч. % к-сть уч. % к-сть уч. %
заг. укр.мова матем. заг. укр.мова матем. заг. укр.мова матем. заг. укр.мова матем. заг. укр.мова матем. заг. укр.мова матем. заг. укр.мова матем. заг. укр.мова матем.
1 6 - - - -
2 5 - - -
3 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 33 33,3 33 2 2 2 67 66,7 67 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 33 33,3 33 4 4 4 67 66,7 67 0 0 0 0 0 0
7 7 0 1 0 0 14 0 1 2 3 14 28,6 43 3 4 2 43 57,1 29 3 0 2 43 0 29
8 9 0 0 0 0 0 0 1 5 1 11 55,6 11 7 4 7 78 44,4 78 1 0 1 11 0 11
9 6 0 0 0 0 0 0 1 4 1 17 66,7 17 4 2 4 67 33,3 67 1 0 1 17 0 17
10 6 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 50 67 5 2 1 83 33,3 17 1 1 1 17 16,7 17
Всього 37 0 1 0 0 2,7 0 6 17 12 16 45,9 32,4 25 18 20 68 48,6 54,1 6 1 5 16 2,7 13,51
загальн. укр.мова математ.
високий рівень - 0,0 % 2,7 % 0,0 %
достатній рівень - 16,2 % 45,9 % 32,4 %
середній рівень - 67,6 % 48,6 % 54,1 %
початковий рівень - 16,2 % 2,7 % 13,5 %
100 100 100

НАКАЗ

від 27.12.2019р. № 85-од

Про моніторинг навчальних досягнень

учнів за І семестр 2019-2020 н.р.

Згідно з річним планом роботи школи, в кінці грудня на початку січня 2020 р. адміністрацією школи було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3— 11-х класів.

У школі навчається 70 учнів. Учні перших та других класів не оцінуються. Якість знань за І семестр 2019-2020 н. р. становить 31%., що на 5 % менше ніж в І семестрі 2018-2019 н. р. Високий рівень навчальних досягнень мають 1,8 % учнів, що на 7 % менше минулого року, достатній – 29,1% (на 1 % більше), середній -54,5 % (на 4,5% менше), початковий – 12,7 % (збільшився на 7,7%).

В початковій школі навчається 23 учня. Якість їхніх знань — 56 %, що на 6 % більше минулого року. На високий рівень І семестр за­кінчили 0 % учнів (у 2018-2019 н. р. – 21%), на достатньому —55 %( у 2018-2019 н. р. – 29 %), на середньому- 44% (у 2018-2019 – 50%), початковому — 0 % ( у 2018- 2019 н.р - 0 %).

В базовій школі навчається 39 учнів (1 – на індивідуальному навчанні), якість знань —26 % ( в порівнянні з минулим роком 27 % ). На високому рівні навчається 2,6 % учнів, що на 4,1% менше минулого року, на достатньому—23,6 % (на 3,6% більше минулорічного), на середньому – 55% (на 2 % більше), на початко­вому — 15,7 % ( у 2018- 2019 н.р. – 6,7 % ).

Претендентами на свідоцтво з від­знакою є Хомич Ірина Сергіївна

Учнів старшої школи —8. Якість знань —25% (знизилась на 15 %). На високому рівні навчаються 0% , на до­статньому —25% (40% в минулому році), на середньому – 62,5% (55% в минулому році), на початковому —12,5% (збільшилася на 7,5 %).

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 11 % учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні — 4% учнів, на середньому —2% учнів.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями:

  • зниження якості знань у 4, 5, 6, 7,8,9,11 класах (в порівнянні з минулим роком);
  • збільшення кількості учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, та завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексі, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

На під­ставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Класним керівникам:

а) провести класні й бать­ківські збори за підсумками І семестру 2019-2020 н. р.;

б) посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно пере­віряти щоденники й повідомляти батьків про ус­піхи їхніх дітей.

2. Учителям-предметникам:

а) продумати й вико­ристовувати форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу;

б) спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги;

в) залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань;

г) під час організації навчально-виховного процесу вчителям на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;

д) застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання;

е) при викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті;

є) надати дієву допомогу під час канікул учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

3. Керівникам ШМО на засіданнях пого­дити обсяг домашніх завдань із кожного предмета згідно з віковими особливостями учнів (див. методичний лист МОН України №1/9-65 від 29.10.07).

4. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Клименко Л.М:

а) провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів по предметам;

б) на батьківських зборах зробити детальний аналіз успішності учнів класу .

5. Психологу школи Нестеровій Л.А. провести психолого-педагогічний семінар «Технологія розвитку пізнавальних здібностей» та з метою актуалізації в системі учитель-учень семінар-тренінг «Професійно-психологічна компетентність учителя – як запорука успішності учнів».

6. Контроль за наказом залишаю за собою.

2018-2019 н.р.

НАКАЗ

Від 23.05.2019 року Іршики №26-од

Про результати державної підсумкової

атестації учнів 4- го класу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», керуючись рекомендаціями, викладеними у наказі Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196 від «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”, відповідно до наказу НВК № 15-од від 10.04.2019 р. «Про завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 2018-2019 навчальному році», у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 4-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової: з української мови (читання) та математики.

У 4 – ому класі ДПА складали 7 учнів (вчитель Шаповал Г.В.). При складанні державної підсумкової атестації учні виявили знання високого (3 учні), достатнього (2 учні) рівнів, 2 учні показав знання середнього рівня з української мови(читання). Проалізувавши результати ДПА та результати річного оцінювання знань, слід зазначити, що якісний показник за ДПА становить 71,5 %, що на 28,5% вище за якісного показника річного оцінювання знань з української мови та на 14,5 % вище – з математики. Високий рівень знань з усіх предметів, з яких складалася ДПА показали Ватащук Д., Мойчук С. та Огородник І.

З математики найбільше помилок допущено при розв’язуванні задачі, зокрема при написанні пояснень до неї, значень виразів на дії з багатоцифровими числами.

З української мови помилки допущені в тестових завданнях, на правила правопису, переносу, відновлення послідовності подій у творі, складанні й записі розповіді при висловленні власної точки зору.

З метою підвищення результативності навчання, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі річної та державної підсумкової атестації та недопущення розбіжностей між річним оцінюванням та ДПА, розвитку загальнонавчальних навиків у відповідності до Державних стандартів початкової школи,

Аналіз результатів ДПА та річного оцінювання подано в таблиці та діаграмах:

К-сть учнів, показники Українська мова (читання) Математика
Річна Укр.мова/літ.чит. ДПА Річна ДПА
Проходили ДПА 7 7
Високий- осіб 3/3 3 3 3
% 43/43 43 43 43
Достатній- осіб -/2 2 1 2
% 0/28,5 28,5 14 28,5
Середній- осіб 4/2 2 3 2
% 57/28,5 28,5 43 28,5
Початковий- осіб - - - -
% - - - -
Якість% 43/71,5% 71,5% 57% 71,5%

НАКАЗУЮ :

1.Заступнику директора Клименко Л.М.:

1.1. До 31.05.2019 р. спільно з вчителями початкових класів глибоко проаналізувати результати ДПА на засіданні методичної ради із метою вироблення конкретних шляхів уникнення розбіжностей у річному оцінюванні;

1.2. До 27.08.2019р. підготувати відповідні аналітичні матеріали для детального висвітлення їх на засіданні педагогічної ради;

1.3. У грудні, квітні 2019 -2020 н.р. провести контрольні зрізи знань у 4 класі з української мови та математики;

1.4. У вересні 2019р. повторно опрацювати з вчителями початкових класів Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти початкової освіти;

2.Вчителю початкових класів Мельничук С.В.:

2.1. Звернути увагу на якість перевірки учнівських робіт;

2.2. Продумувати і урізноманітнювати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики прогалин у сприйнятті та засвоєнні найбільш складних понять окремих тем;

2.3. Приділяти більше уваги формуванню комунікативних предметних умінь і

навичок, формуванню необхідної термінології під час відповідей;

3.Вчителям початкових класів Бондарчук Н.М., Шаповал Г.В., Харчук Н.С., Харчук Т.М.:

3.1.Забезпечувати безперервне повторення навчального матеріалу, закріплювати і вдосконалювати найбільш важливі навички, вміння;

3.2. Звертати на увагу на практичну спрямованість уроків, працювати над розвитком логічного мислення, творчої уяви учнів;

3.3.Більше уваги приділяти роботі над задачами, вчити дітей виконувати повний аналіз задач;

4.Вчителю Мельничук С.В., яка викладатиме у 4 класі, дотримуватись принципів доступності і послідовності у викладанні предметів, пропонувати на уроках системи репродуктивних та творчих вправ.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з НВР

Клименко Л.М.

Директор НВК С.В. Мельничук

З наказом ознайомлені

Бондарчук Н.М. Харчук Т.М. Шаповал Г.В. Харчук Н.С.НАКАЗ

Від 23.05.2019 року Іршики №26-од

Про результати державної підсумкової

атестації учнів 4- го класу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», керуючись рекомендаціями, викладеними у наказі Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196 від «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”, відповідно до наказу НВК № 15-од від 10.04.2019 р. «Про завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 2018-2019 навчальному році», у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 4-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової: з української мови (читання) та математики.

У 4 – ому класі ДПА складали 7 учнів (вчитель Шаповал Г.В.). При складанні державної підсумкової атестації учні виявили знання високого (3 учні), достатнього (2 учні) рівнів, 2 учні показав знання середнього рівня з української мови(читання). Проалізувавши результати ДПА та результати річного оцінювання знань, слід зазначити, що якісний показник за ДПА становить 71,5 %, що на 28,5% вище за якісного показника річного оцінювання знань з української мови та на 14,5 % вище – з математики. Високий рівень знань з усіх предметів, з яких складалася ДПА показали Ватащук Д., Мойчук С. та Огородник І.

З математики найбільше помилок допущено при розв’язуванні задачі, зокрема при написанні пояснень до неї, значень виразів на дії з багатоцифровими числами.

З української мови помилки допущені в тестових завданнях, на правила правопису, переносу, відновлення послідовності подій у творі, складанні й записі розповіді при висловленні власної точки зору.

З метою підвищення результативності навчання, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі річної та державної підсумкової атестації та недопущення розбіжностей між річним оцінюванням та ДПА, розвитку загальнонавчальних навиків у відповідності до Державних стандартів початкової школи,

Аналіз результатів ДПА та річного оцінювання подано в таблиці та діаграмах:

К-сть учнів, показники Українська мова (читання) Математика
Річна Укр.мова/літ.чит. ДПА Річна ДПА
Проходили ДПА 7 7
Високий- осіб 3/3 3 3 3
% 43/43 43 43 43
Достатній- осіб -/2 2 1 2
% 0/28,5 28,5 14 28,5
Середній- осіб 4/2 2 3 2
% 57/28,5 28,5 43 28,5
Початковий- осіб - - - -
% - - - -
Якість% 43/71,5% 71,5% 57% 71,5%

НАКАЗУЮ :

1.Заступнику директора Клименко Л.М.:

1.1. До 31.05.2019 р. спільно з вчителями початкових класів глибоко проаналізувати результати ДПА на засіданні методичної ради із метою вироблення конкретних шляхів уникнення розбіжностей у річному оцінюванні;

1.2. До 27.08.2019р. підготувати відповідні аналітичні матеріали для детального висвітлення їх на засіданні педагогічної ради;

1.3. У грудні, квітні 2019 -2020 н.р. провести контрольні зрізи знань у 4 класі з української мови та математики;

1.4. У вересні 2019р. повторно опрацювати з вчителями початкових класів Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти початкової освіти;

2.Вчителю початкових класів Мельничук С.В.:

2.1. Звернути увагу на якість перевірки учнівських робіт;

2.2. Продумувати і урізноманітнювати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики прогалин у сприйнятті та засвоєнні найбільш складних понять окремих тем;

2.3. Приділяти більше уваги формуванню комунікативних предметних умінь і

навичок, формуванню необхідної термінології під час відповідей;

3.Вчителям початкових класів Бондарчук Н.М., Шаповал Г.В., Харчук Н.С., Харчук Т.М.:

3.1.Забезпечувати безперервне повторення навчального матеріалу, закріплювати і вдосконалювати найбільш важливі навички, вміння;

3.2. Звертати на увагу на практичну спрямованість уроків, працювати над розвитком логічного мислення, творчої уяви учнів;

3.3.Більше уваги приділяти роботі над задачами, вчити дітей виконувати повний аналіз задач;

4.Вчителю Мельничук С.В., яка викладатиме у 4 класі, дотримуватись принципів доступності і послідовності у викладанні предметів, пропонувати на уроках системи репродуктивних та творчих вправ.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з НВР

Клименко Л.М.

Директор НВК С.В. Мельничук

З наказом ознайомлені

Бондарчук Н.М. Харчук Т.М. Шаповал Г.В. Харчук Н.С.

НАКАЗ

Від 13.06.2019 року Іршики №33- од

Про результати державної підсумкової атестації

здобувачів освіти 9- го класу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», керуючись рекомендаціями, викладеними у наказі Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196 від «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 “Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”, відповідно до наказу НВК № 15-од від 10.04.2019 р. «Про завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 2018-2019 навчальному році», у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 9-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової : укр. мови (диктант), математики (письмово), історії України (письмово).

Державну підсумкову атестацію складало 9учнів. Серед важливих чинників підготовки до ДПА – ознайомлення випускників із тестовими методиками, широке їх використання на всіх етапах навчання. Важливим і невід’ємним аспектом була глибока інформаційно - роз’яснювальна робота серед учнів, їх батьків та педагогів, проведена адміністрацією школи та класним керівником Любчак Н.І.

Під час складання ДПА учні 9 класу в цілому виявили середній рівень знань з більшості предметів. Відповідність результатів ДПА річному оцінюванню є предметом глибокого аналізу на нарадах при директорі, при заступнику директора.

Відповідності результатів ДПА і річного оцінювання немає з жодного предмета. З украінської мови (вчитель Любчак Н.І.) оцінки за ДПА на 1-2 бали вищі за річні (якісний показник за ДПА (80%) суттєво вище річного (20%)), що свідчить про кращу підготовку здобувачів освіти до складання ДПА з даного предмету. З історії України (вчитель бабичук О.Д.) лише Левчук І. на Миколайчук А. отримали на 1 бал вище, ніж річна, інші показали результати, що відповідають річному оцінюванню. З математики (вчитель Якотюк Н.В.) всі учні отримали нижчі бали за ДПА, порівняно з річним оцінюванням (якісний показник за ДПА(0%) нижче від річного (20%).

Найбільша розбіжність між результатами ДПА та річним оцінюванням знань з української мови: достатній рівень за річне оцінювання отримали 1 учень, за ДПА

4 учнів. Розбіжність становить 75 %.

Аналіз результатів річних досягнень та результатів державної підсумкової атестації зображено в таблиці та графіках:

К-сть учнів, показники Українська мова Математика Історія України
Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
За мережею 5 5 5 5 5 5
Проходили ДПА 5 5 5 5 5 5
Високий- осіб - - - - - -
% - - - - - -
Достатній- осіб 1 4 1 - 1 1
% 20% 80% 20% - 20% 20%
Середній- осіб 4 1 4 5 4 4
% 80% 20% 80% 100% 80% 80%
Початковий- осіб - - - - - -
% - - - - - -
Якість% 20% 80% 20% 0% 20% 20%

Проте під здачі іспитів з предметів ДПА виявлено низку помилок :

· з української мови: закінчення дієслів на –ться, подвоєння приголосних;

· з математики: у тестових завданнях відкритої форми і текстових задачахз алгебри ;

· з історії України: у тестових завданнях з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності, встановлення хронологічної послідовності, недоречностей у запропонованих текстах та недосконалий аналіз фрагментів юридичних документів.

З метою підвищення результативності навчання, забезпечення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі річної та державної підсумкової атестації та недопущення розбіжностей між річним оцінюванням та ДПА

НАКАЗУЮ :

1.Вчителям – предметникам :

1.1. Широко впроваджувати тестові методики у навчально – виховний процес.

Застосовувати тестові завдання як при тематичному оцінюванні знань, так і при перевірці домашнього завдання;

1.2. Забезпечувати системне повторення навчального матеріалу на протязі навчального року;

1.1 . Використовувати завдання, що передбачають практичне застосування знань у нестандартних ситуаціях;

1.2 . З метою підвищення рівня навчальних досягнень та пізнавальної активності учнів ефективно використовувати можливості комп’ютерного класу, впроваджувати інформаційно-комп’ютерні технології;

2.Заступнику директора Клименко ЛМ.:

2.1. До 31.08.2019 р. на нараді при директорі обговорити та проаналізувати результати ДПА у 9 класі;

2.2. У 2019/2020 н.р. провести моніторинг системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 9 класу з математики, української мови та історії;

2.3. До 22.08.2020 р. підготувати відповідні аналітичні матеріали для детального висвітлення їх на засіданні педагогічної ради;

2.4. Опрацювати з вчителями- предметниками Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти загальної середньої освіти (основна школа).

3.Вчителю Грегорчук Н.О. та Любчак Н.І. дотримуватись об’єктивності у оцінюванні навчальних досягнень, більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми.

5.Дирекції школи у січні-лютому 2020 року провести класно-узагальнюючий контроль за рівнем підготовки учнів 9 класу до занять.

6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Клименко Л.М.

Аналіз рівня навчальних досягнень

учнів 4, 9 та 11 класів Іршиківського НВК

за 2016-2017 н.р.

Навчальний предмет К-ть учнів Рівень навч. досягн. за річним оцінюванням Рівень навч. досягн. за ДПА
В Д С П К-ть В Д С П
4 клас
Математика 7 2 3 2 0 7 1 3 3 0
Українська мова 7 1 5 1 0 7 1 4 2 0
Літературне читання 7 4 3 0 0 7 1 4 2 0
9 клас
Математика 15 0 7 8 0 15 1 6 8 0
Українська мова 15 1 7 7 0 15 4 5 6 0
Історія України 15 2 6 7 0 15 4 5 6 0
11 клас
Математика 5 1 1 3 0 5 1 0 4 0
Українська мова 6 1 2 3 0 6 0 3 3 0
Історія України 3 3 0 0 0 3 0 2 1 0
Іноземна мова (англ..) 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Кiлькiсть переглядiв: 345

Коментарi